Onze visie

In het Kompas kiezen wij voor eigentijds onderwijs gebaseerd op recente ontwikkelingen in het vakgebied en gericht op het klaarstomen van jongeren voor het leven en werken in de 21ste eeuw. In een maatschappij die op vele vlakken sterk en snel evolueert, waar we levenslang zullen moeten leren en waar de beroepen van over 20 jaar misschien nog niet uitgevonden zijn, is het noodzakelijk om jongeren naast kennis ook belangrijke vaardigheden en attitudes aan te leren.

Ons innovatief onderwijs bestaat uit een combinatie van methodes (Freinet, Dalton, Leefschool, …) waaruit wij kiezen wat voor welke leerling het beste werkt. De eindtermen die onze leerlingen op het einde van hun leertraject dienen te behalen zijn dezelfde als die van alle andere onderwijsmethodes. De manier waarop we deze doelstellingen proberen te behalen, varieert.

Talent

Ervaring

Modern

Sfeer

#Talent

Wij bieden gepersonaliseerd leren aan. We zijn ervan overtuigd dat gelijkheid en gelijkwaardigheid niet hetzelfde zijn. Niet iedereen is gelijk, maar iedereen zou wel gelijkwaardig moeten zijn. Dit zorgt er voor dat sommige leerlingen wat extra hulp nodig hebben en andere leerlingen wat extra uitdaging nodig hebben. Dit proberen we te bieden door te werken met ons systeem van persoonlijke weekplanners en to do’s met een opdeling in instructietijd (meestal voor iedereen hetzelfde) en Zelfstandig Begeleid Werk tijd die elke leerling individueel kan invullen, hierbij geholpen door zijn/haar coach. Op die manier kunnen leerlingen op hun eigen tempo werken, kunnen we leerlingen die dat nodig hebben een update bieden en kunnen we leerlingen die dat nodig hebben een upgrade of persoonlijke challenge bieden. Sommige leerlingen kunnen zo zelfs vrijwillig vakken uit een andere studierichting of uit een ander leerjaar mee volgen, zolang de basisvorming hier niet onder lijdt.

Leerlingen kiezen zelf of ze tijdens ZBW in een stille ruimte of in een samenwerkingsruimte gaan werken en plannen binnen de opgelegde deadline hun toetsen zelf in. Ze kiezen zo zelf wanneer ze klaar zijn om de toets te gaan maken. 

Wij geloven in een growth mindset of een op groei gerichte mindset. Dit wil zeggen dat we geloven dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden door er moeite voor te doen. Volgens dit principe kan intelligentie dus ontwikkeld worden door hard werken en doorzetting. Wij willen onze leerlingen leren uitdagingen zien als een kans, tegenslagen als iets om uit te leren en succes van anderen als een bron van inspiratie. Hier werken we aan tijdens de lessen zelfregulatie en binnen het coachingsproces. 

Deze growth mindset komt ook aan bod in het intakegesprek bij de instap in onze school waar we polsen naar persoonlijke doelen en bij de groeigesprekken (4x per jaar) waar leerlingen aan de hand van een sjabloon zelf reflecteren over hun eigen groeiproces. Deze groeigesprekken duren ongeveer 30 minuten per leerling en worden voorbereid en geleid door de leerlingen. De coach en de ouder(s) sturen bij waar nodig. Over deze groeigesprekken brengt de coach dan verslag uit in het daaropvolgende teamoverleg. 

Ook talent kan en moet ontwikkeld worden. Leerlingen moeten kunnen ontdekken wat hun talent is en onder begeleiding doelen stellen om hun talent verder te ontwikkelen. Dit talent leren ze vervolgens in het dagdagelijkse leven in hun eigen voordeel gebruiken. Het kennen van je eigen talent verhoogt de weerbaarheid. Wij volgen hier de methode van Luk Dewulf. Wij hebben deze opleiding als team gevolgd en hebben het label talentenfluisteraarschool behaald. Deze aanpak werkt ook heel preventief naar bijvoorbeeld burn-out toe. 

#Ervaring

Wij bieden ervaringsgericht onderwijs. Dit houdt in dat leerlingen zoveel mogelijk leren in context. Niet alleen wat we leren is belangrijk maar ook waarom we het leren. We betrekken hier ook heel graag de omgeving, de stad, bedrijven, organisaties, … bij. 

De leerlingen krijgen tijdens een wekelijks kringgesprek de tijd en de kans om ervaringen met elkaar te delen. Dit kan gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals de actualiteit, hobby’s, lectuur, … 

Wij hechten niet alleen belang aan het product maar vooral ook aan het proces. We willen leerlingen bewust leren nadenken over hun leerproces om dit zo in eigen handen te kunnen nemen.  We leren de leerlingen eigenaarschap over hun leerproces op te nemen door zelf te plannen wanneer ze voor welk vak aan de slag gaan. Leerlingen leren zelf aangeven wanneer ze klaar zijn voor evaluatie en wanneer ze voor welk vak een update of een upgrade nodig hebben. 

Wij vinden feedback belangrijker dan cijfers en proberen dit steeds toe te passen volgens de methode “medal & mission”. Voor verschillende vakken gebruiken we geen cijfers meer om te rapporteren maar doen we dit via rubrics op basis van doelen (vb. voor LO, voor project, …). 

Leerstof wordt zoveel mogelijk gekaderd binnen de leefwereld van de leerlingen. Dit maakt leren aangenamer en herkenbaarder.

In ons Kompasparlement, onze “kabinetten”, kiezen de leerlingen, naar gelang hun talent of interesse, zelf waar ze een schooljaar lang aan willen meewerken. Zo leren ze naast constructief participeren ook meer over het democratisch proces van verkiezingen en over het opnemen van verantwoordelijkheid. Elke week nemen alle Kompassers (klas – en graadoverstijgend) deel aan hun kabinet onder leiding van een verkozen minister (één van de medeleerlingen). De leerkrachten begeleiden dit proces. Op een ervaringsgerichte manier komen de leerlingen zo in contact met burgerschap en leren ze hun steentje, hoe klein of groot ook, bij te dragen aan de maatschappij (sociaal engagement, milieu, …).

Participatie komt ook aan bod in onze ouderwerking en in onze jaarlijkse bevragingen bij leerlingen, ouders en personeel, waar we de werking bevragen maar de leerlingen ook steeds vragen om hun coach te evalueren en het personeel vragen om de directeur te evalueren. 

We werken zoveel mogelijk met betekenisvolle opdrachten (task based learning). Dit zijn opdrachten die realiteitsgebonden zijn en beroep doen op creatief en probleemoplossend denken.

Ook verantwoordelijkheidszin is zeer belangrijk. Zo zijn de leerlingen per trajectgroep verantwoordelijk voor de orde van een bepaald lokaal en werken wij niet met een bel maar moeten de leerlingen zelf leren in de gaten houden wanneer ze waar moeten zijn.

  #Modern

  Wij bieden innovatief onderwijs met een kritische blik op onze moderne en steeds (sneller) veranderende wereld.

  We willen leerlingen klaarstomen om hun rol op te nemen in het leven van de 21ste eeuw. Daarbij is het aanleren van 21ste eeuwse vaardigheden cruciaal. Hier werken we aan in de ateliers in onze eerste, tweede en derde graad. We leren vaardigheden als computational thinking, mediawijsheid, creatief en probleemoplossend denken aan en helpen leerlingen om dit toe te passen in alle vakken. 

  In onze ateliers bieden we een brede waaier van uitbreidingsmodules aan die gericht zijn op leerlingen keuzevaardig (gericht op hun verdere studiekeuze naar de 2de of de 3de graad of naar het hoger onderwijs) maken en persoonlijke verrijking (horizonverruiming). 

  We spelen zo veel mogelijk in op maatschappelijke trends en de actualiteit.

  Wij bieden S.T.E.M.-gericht onderwijs. We werken in project en in onze ateliers vakoverschrijdend en design-based.

  Wij werken waar kan digitaal met google drive, google classroom, wezooz en smartschool. Leerlingen brengen een eigen device mee, maar kunnen in geval van nood ook een device uitlenen op school. Leerlingen met financiële ‘moeilijkheden’ worden discreet geholpen door de VZW. 

  #Sfeer

  Leerlingen moeten boven alles graag naar school komen en beseffen dat leren leuk is want wat we graag doen, doen we beter. Bovendien zullen we nog levenslang moeten leren en hopelijk kunnen we dat met “goesting” doen. Hiervoor baseren wij ons op het ABC van de motivatie.

  We proberen de klasgroepen eerder klein te houden om een optimale begeleiding van elke leerling te garanderen. 

  We werken met kernleerkrachten, een kleine groep leerkrachten die zoveel mogelijk aanwezig is en die  de leerlingen begeleidt. Dit zorgt voor een zeer nauw contact tussen leerlingen en leerkrachten. De leerkracht is eerder coach en begeleider dan leider. 

  We werken preventief door samen met de leerlingen afspraken te maken en te spreken over consequenties (dus niet over regels en sancties). Bij conflicten werken we herstelgericht. We gaan telkens in gesprek met de betrokken partijen en laten iedereen vertellen hoe ze zich bij, wat gebeurd is,  gevoeld hebben, welke impact dit op hen had. Vervolgens gaan we samen op zoek naar de oorzaak en naar hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. We meten de schade samen op en zoeken naar een manier om deze schade te herstellen (vb. iets doen om het terug goed te maken). 

  Elke leerling wordt gedurende zijn/haar schoolloopbaan bij ons begeleid door éénzelfde trajectcoach die samen met de leerling zelf en met de ouders het leerproces opvolgt en waar nodig probeert bij te sturen. 

  Motivatie van leerlingen is voor ons zeer belangrijk. We proberen leerlingen intrinsiek gemotiveerd te houden door te streven naar het voldoen van 3 belangrijke basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en competentie. Op verschillende momenten doorheen het schooljaar bevragen we dit om te kunnen bijsturen waar nodig.

  Ook voor de teamleden (leerkrachten, opvoeder, …) is motivatie zeer belangrijk. Ook hier willen we zoveel mogelijk werken rond autonomie, verbondenheid en competentie. Gemotiveerde leerkrachten zorgen voor gemotiveerde leerlingen.  Daarom werken we in ons team ook zo participatief mogelijk met aandacht voor de verbondenheid en ieders talenten.

  Talent

  Wij bieden gepersonaliseerd leren aan. We zijn ervan overtuigd dat gelijkheid en gelijkwaardigheid niet hetzelfde zijn. Niet iedereen is gelijk, maar iedereen zou wel gelijkwaardig moeten zijn. Dit zorgt er voor dat sommige leerlingen wat extra hulp nodig hebben en andere leerlingen wat extra uitdaging nodig hebben. Dit proberen we te bieden door te werken met ons systeem van persoonlijke weekplanners en to do’s met een opdeling in instructietijd (meestal voor iedereen hetzelfde) en Zelfstandig Begeleid Werk tijd die elke leerling individueel kan invullen, hierbij geholpen door zijn/haar coach. Op die manier kunnen leerlingen op hun eigen tempo werken, kunnen we leerlingen die dat nodig hebben een update bieden en kunnen we leerlingen die dat nodig hebben een upgrade of persoonlijke challenge bieden. Sommige leerlingen kunnen zo zelfs vrijwillig vakken uit een andere studierichting of uit een ander leerjaar mee volgen, zolang de basisvorming hier niet onder lijdt.

  Leerlingen kiezen zelf of ze tijdens ZBW in een stille ruimte of in een samenwerkingsruimte gaan werken en plannen binnen de opgelegde deadline hun toetsen zelf in. Ze kiezen zo zelf wanneer ze klaar zijn om de toets te gaan maken. 

  Wij geloven in een growth mindset of een op groei gerichte mindset. Dit wil zeggen dat we geloven dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden door er moeite voor te doen. Volgens dit principe kan intelligentie dus ontwikkeld worden door hard werken en doorzetting. Wij willen onze leerlingen leren uitdagingen zien als een kans, tegenslagen als iets om uit te leren en succes van anderen als een bron van inspiratie. Hier werken we aan tijdens de lessen zelfregulatie en binnen het coachingsproces. 

  Deze growth mindset komt ook aan bod in het intakegesprek bij de instap in onze school waar we polsen naar persoonlijke doelen en bij de groeigesprekken (4x per jaar) waar leerlingen aan de hand van een sjabloon zelf reflecteren over hun eigen groeiproces. Deze groeigesprekken duren ongeveer 30 minuten per leerling en worden voorbereid en geleid door de leerlingen. De coach en de ouder(s) sturen bij waar nodig. Over deze groeigesprekken brengt de coach dan verslag uit in het daaropvolgende teamoverleg. 

  Ook talent kan en moet ontwikkeld worden. Leerlingen moeten kunnen ontdekken wat hun talent is en onder begeleiding doelen stellen om hun talent verder te ontwikkelen. Dit talent leren ze vervolgens in het dagdagelijkse leven in hun eigen voordeel gebruiken. Het kennen van je eigen talent verhoogt de weerbaarheid. Wij volgen hier de methode van Luk Dewulf. Wij hebben deze opleiding als team gevolgd en hebben het label talentenfluisteraarschool behaald. Deze aanpak werkt ook heel preventief naar bijvoorbeeld burn-out toe. 

  Ervaring

  Wij bieden ervaringsgericht onderwijs. Dit houdt in dat leerlingen zoveel mogelijk leren in context. Niet alleen wat we leren is belangrijk maar ook waarom we het leren. We betrekken hier ook heel graag de omgeving, de stad, bedrijven, organisaties, … bij. 

  De leerlingen krijgen tijdens een wekelijks kringgesprek de tijd en de kans om ervaringen met elkaar te delen. Dit kan gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals de actualiteit, hobby’s, lectuur, … 

  Wij hechten niet alleen belang aan het product maar vooral ook aan het proces. We willen leerlingen bewust leren nadenken over hun leerproces om dit zo in eigen handen te kunnen nemen.  We leren de leerlingen eigenaarschap over hun leerproces op te nemen door zelf te plannen wanneer ze voor welk vak aan de slag gaan. Leerlingen leren zelf aangeven wanneer ze klaar zijn voor evaluatie en wanneer ze voor welk vak een update of een upgrade nodig hebben. 

  Wij vinden feedback belangrijker dan cijfers en proberen dit steeds toe te passen volgens de methode “medal & mission”. Voor verschillende vakken gebruiken we geen cijfers meer om te rapporteren maar doen we dit via rubrics op basis van doelen (vb. voor LO, voor project, …). 

  Leerstof wordt zoveel mogelijk gekaderd binnen de leefwereld van de leerlingen. Dit maakt leren aangenamer en herkenbaarder.

  In ons Kompasparlement, onze “kabinetten”, kiezen de leerlingen, naar gelang hun talent of interesse, zelf waar ze een schooljaar lang aan willen meewerken. Zo leren ze naast constructief participeren ook meer over het democratisch proces van verkiezingen en over het opnemen van verantwoordelijkheid. Elke week nemen alle Kompassers (klas – en graadoverstijgend) deel aan hun kabinet onder leiding van een verkozen minister (één van de medeleerlingen). De leerkrachten begeleiden dit proces. Op een ervaringsgerichte manier komen de leerlingen zo in contact met burgerschap en leren ze hun steentje, hoe klein of groot ook, bij te dragen aan de maatschappij (sociaal engagement, milieu, …).

  Participatie komt ook aan bod in onze ouderwerking en in onze jaarlijkse bevragingen bij leerlingen, ouders en personeel, waar we de werking bevragen maar de leerlingen ook steeds vragen om hun coach te evalueren en het personeel vragen om de directeur te evalueren. 

  We werken zoveel mogelijk met betekenisvolle opdrachten (task based learning). Dit zijn opdrachten die realiteitsgebonden zijn en beroep doen op creatief en probleemoplossend denken.

  Ook verantwoordelijkheidszin is zeer belangrijk. Zo zijn de leerlingen per trajectgroep verantwoordelijk voor de orde van een bepaald lokaal en werken wij niet met een bel maar moeten de leerlingen zelf leren in de gaten houden wanneer ze waar moeten zijn.

   Modern

   Wij bieden innovatief onderwijs met een kritische blik op onze moderne en steeds (sneller) veranderende wereld.

   We willen leerlingen klaarstomen om hun rol op te nemen in het leven van de 21ste eeuw. Daarbij is het aanleren van 21ste eeuwse vaardigheden cruciaal. Hier werken we aan in de ateliers in onze eerste, tweede en derde graad. We leren vaardigheden als computational thinking, mediawijsheid, creatief en probleemoplossend denken aan en helpen leerlingen om dit toe te passen in alle vakken. 

   In onze ateliers bieden we een brede waaier van uitbreidingsmodules aan die gericht zijn op leerlingen keuzevaardig (gericht op hun verdere studiekeuze naar de 2de of de 3de graad of naar het hoger onderwijs) maken en persoonlijke verrijking (horizonverruiming). 

   We spelen zo veel mogelijk in op maatschappelijke trends en de actualiteit.

   Wij bieden S.T.E.M.-gericht onderwijs. We werken in project en in onze ateliers vakoverschrijdend en design-based.

   Wij werken waar kan digitaal met google drive, google classroom, wezooz en smartschool. Leerlingen brengen een eigen device mee, maar kunnen in geval van nood ook een device uitlenen op school. Leerlingen met financiële ‘moeilijkheden’ worden discreet geholpen door de VZW. 

   Sfeer

   Leerlingen moeten boven alles graag naar school komen en beseffen dat leren leuk is want wat we graag doen, doen we beter. Bovendien zullen we nog levenslang moeten leren en hopelijk kunnen we dat met “goesting” doen. Hiervoor baseren wij ons op het ABC van de motivatie.

   We proberen de klasgroepen eerder klein te houden om een optimale begeleiding van elke leerling te garanderen. 

   We werken met kernleerkrachten, een kleine groep leerkrachten die zoveel mogelijk aanwezig is en die  de leerlingen begeleidt. Dit zorgt voor een zeer nauw contact tussen leerlingen en leerkrachten. De leerkracht is eerder coach en begeleider dan leider. 

   We werken preventief door samen met de leerlingen afspraken te maken en te spreken over consequenties (dus niet over regels en sancties). Bij conflicten werken we herstelgericht. We gaan telkens in gesprek met de betrokken partijen en laten iedereen vertellen hoe ze zich bij, wat gebeurd is,  gevoeld hebben, welke impact dit op hen had. Vervolgens gaan we samen op zoek naar de oorzaak en naar hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. We meten de schade samen op en zoeken naar een manier om deze schade te herstellen (vb. iets doen om het terug goed te maken). 

   Elke leerling wordt gedurende zijn/haar schoolloopbaan bij ons begeleid door éénzelfde trajectcoach die samen met de leerling zelf en met de ouders het leerproces opvolgt en waar nodig probeert bij te sturen. 

   Motivatie van leerlingen is voor ons zeer belangrijk. We proberen leerlingen intrinsiek gemotiveerd te houden door te streven naar het voldoen van 3 belangrijke basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en competentie. Op verschillende momenten doorheen het schooljaar bevragen we dit om te kunnen bijsturen waar nodig.

   Ook voor de teamleden (leerkrachten, opvoeder, …) is motivatie zeer belangrijk. Ook hier willen we zoveel mogelijk werken rond autonomie, verbondenheid en competentie. Gemotiveerde leerkrachten zorgen voor gemotiveerde leerlingen.  Daarom werken we in ons team ook zo participatief mogelijk met aandacht voor de verbondenheid en ieders talenten.

   Hoe pakken we dit aan?

   Voorbeeld weekplanner

   Voorbeeld leswijzer

   Voorbeeld to do

   Voorbeeld Google classroom